Friday, November 29, 2013

God is Alive
Picture taken at God is Alive Church in Dampulan and in Langla Outreach

Saturday, November 16, 2013

Nov. 16, 2013

Si Inang, sa kanyang paboritong upuan.

after storm

God is good all the time.

"Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan, Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman!" (Mga Awit 100:5).

Wednesday, November 6, 2013

Offer Yourself

"[Pamumuhay Cristiano] Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo: ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buh'ay, banal at kalugud-lugod sa kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos." (Roma 12:1).