Sunday, October 23, 2016

Paraiso

Jesus answered him, "Truly I tell you, today you will be with me in paradise." Luke 23:43

But How?

John 14:2 " Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid."
Kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit... Malakias 3:10

Jesus answered, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.  John 14:6

Si Jesus ang pintuan, liwanag, daan, katotohanan at buhay.
Hindi puwedeng dumaan sa makipot na pintuan ang may likong pamumuhay (lumiliko sa kaliwa o kanan), hindi rin pwedeng dumaan ang nabubuhay sa kasinungalingan (ex. dalawa lang ang nilalang ng Diyos, Lalaki at Babae) pero sa ngayon tulad ng sa sodoma at gamora, ang lalaki kumikilos babae at nagbibihis babae, ganoon din ang babae, kumikilos lalaki at nagbibihis lalaki.), Hindi rin pwedeng dumaan ang walang bagong buhay na galing kay Jesus (meaning, nanalig at nanampalataya ka kay Jesus at tinanggap mo sya sa buong buhay mo bilang Lord and Savior and Hari ng iyong buhay) at isinuko mo sa kanya ang lahat... pinagsisihan at tinalikdan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan... iyan ang new life. . . at hindi pwedeng huminto ka na lang dito.. dapat mong ihakbang ang iyong paa (faith, hope and love) dahil hindi pede yung manalig ka lang ay ligtas ka na (bagamat ito ang unang hakbang). Sa iyong pagpapatuloy sa paglakad sa katwiran at kabanalan patungo sa liwanag sa landas ng buhay, 

Awit 119:105 "Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas " 

Ang Kailangan lang po, ay magpatuloy tayo sa pagdalo sa gawain ng Panginoon, tulad ng ginawa ng ilan... Hebreo 10:25
Upang patuloy tayong makapakinig ng Salita ng Diyos at Sumamba na rin.  
1st John 2:17 .... ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman.
At ang mananatiling tapat hanggang wakas ang syang maliligtas. Matthew 24:13

Purihin ang Diyos Hallelujah!

Friday, April 17, 2015

hot cake meryenda

Maya hot cake, 1 egg, 4 tbsp milk powder, margarine, 2 tbsp sugar for syrup and water.

Saturday, February 28, 2015

February 27, 2015 G.I.A. Temple @ Cabanatuan City

Counseling Seminar by Pastor Salvador (Boyet) Bautista - Christian  Broadcasting Network - 700 Club Asia