September 01, 2013

MGA SUSI NA NAKAPALOOB SA KAPANGYARIHAN NG PANALANGING ITINURO NG PANGINOONG JESUS SA KANYANG MGA ALAGAD. 9 GANITO KAYO MANANALANGIN, “Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. 10 Nawa’y maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. 11 Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw; a 12 at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. 13 At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa Masama!”  Matthew 6:9-13

 I will be edited… coming very soon…

No comments:

Post a Comment